בין:

  סטורי פילמינג בע"מ

  ח.פ. 515958643

  (להלן: "המזמין")מצד אחד

  הסכם התקשרות עם פרילנסר

  שנערך ונחתם

  לבין:

  ת.ז /ח.פ /ע.מ

  (להלן: "מספק השירות") מצד שני

  הואיל:

  וצד א' מפעיל פרויקט ו/או תכנית לסטוריפילמינג העוסקת בתחומי טיפול, חינוך וקהילה באמצעות יצירת סרטים;

  והואיל:

  וצד ב' הינו עצמאי ו/או נותן שירותים בנושא הדרכת מנחי קבוצות;

  והואיל:

  והצדדים החליטו להעלות על הכתב את מכלול הזכויות ו/או החובות שלהם במסגרת הסכם זה;

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  1. מבוא
   1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
   1.2. כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן למטרות נוחות, ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות.
  2. תקופת ההסכם
   2.1. הצדדים מתקשרים לצורך מתן שירות הדרכה על הנחיית קבוצות
   2.2 תקופת ההסכם אינה קצובה.
  3. התמורה
   3.1. מוסכם כי צד ב׳ יקבל תשלום עבור עבודתו כנגד המצאת חשבונית מס או קבלה כחוק בתנאי תשלום של שוטף + 14 ימים.
   3.2. התשלום שהוסכם בין צד א׳ לצד ב׳ בעבור כל שעת הדרכה הינה 150 ש״ח בתוספת מע״מ. במידה ונותן השירות הינו עוסק פטור, לא יתווסף המע״מ והתשלום יהיה 150 ש״ח בלבד.
  4. תדירות העבודה
   מוסכם כי צד ב' יתחייב לתת שירות של הדרכה פרטנית ו/או קבוצתית, כפי שיוסכם בין הצדדים, וכי מועד ו/או תקופת העבודה תיקבע בהסכמה בין הצדדים.
  5. העדר יחסי עובד ומעביד
   5.1. הצדדים מצהירים ומסכימים כי התמורה הכלולה בהסכם זה מהווה את מלוא התמורה המגיעה למספק השירות על פי כל דין ו/או הסכם, וכי לא תהא למספק השירות כל דרישה לתשלום ו/או לתגמול כל שהוא בגין מתן השירות.
   5.2. הצדדים מצהירים ומסכימים כי ההתקשרות ביניהם אינה מהווה יחסי עובד ומעביד לפי כל דין ו/או כי אין ולא תהיה לצד א' כל חובה לשלם לצד ב' סכומים כלשהם מעבר לתמורה המוסכמת בהסכם זה.
   5.3. למען הזהירות, ככל שלמרות העובדות הנ"ל יקבע ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי קיימים יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, מוסכם כי ינוכו מכל סכום, אם וככל שיפסק לצד ב', כל הסכומים שקיבל מצד א' במסגרת הסכם זה.
   5.4. מוסכם כי מספק השירות הינו מספק השירות עצמאי והוא נותן את השירותים ו/או העבודות למזמין, וכי אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד, מרשה ומורשה, שותפות או שליחות בין המזמין לבין המספק השירות ואין בכוחו של מספק השירות לקבל על עצמו התחייבויות כלשהן בשמו של המזמין.
   5.5. מוסכם ומוצהר בזה, כי התמורה הקבלנית בגין שירותי ו/או עבודות המספק השירות כאמור בהסכם זה הנה גבוהה מן השכר שהיה המזמין משלם למספק השירות כשכיר מקביל, וזאת - גם מאחר שהתמורה הנ"ל כוללת בתוכה, בין השאר, מימון עצמאי של זכויות סוציאליות בגינו.
   5.6. מוסכם מראש שהתמורה האמורה לעיל, כוללת ומכסה כל תשלום שהוא עבור הוצאות נסיעה, הבראה, חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי ביגוד, ביטוח פנסיה, פיצויי פיטורים, ביטוח למקרה תאונות עבודה, קרן השתלמות, פרמיות, מענק חגים, ימי שמחה וימי אבל שהיו מגיעים לעובד, אילו היה מספק השירות בבחינת עובד מן המניין של המזמין.
   5.7. מוסכם כי פרט לאמור בהסכם זה במפורש לא יגיעו ליוצר כל תשלומים, הטבות או זכויות נוספות כלשהן למספק השירות מהמזמין.
   5.8. מוסכם כי מספק השירות בחר, מיוזמתו ומשיקוליו, ליתן שירותיו למזמין על פי הסכם זה כמספק השירות בתמורה קבלנית גבוהה, הכוללת עלות זכויות סוציאליות של שכיר מקביל, וזאת משיקולים פיסקליים ו/או יתרונות אחרים הצומחים לו מאופן התקשרות זה.
   5.9. מספק השירות מאשר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי אילו היה מועסק במזמין כעובד שכיר - הוא היה מקבל, כעובד, תשלום ישיר מופחת בתוספת זכויות סוציאליות, כאשר העלות הכוללת, למזמין כמעביד, בגינו כעובד - לא הייתה עולה, בכל מקרה, על התמורה הקבלנית המשולמת לו ע"פ הסכם זה.
   5.10. עוד מוסכם ומודגש בזאת, כי התמורה הקבלנית הכוללת, עליה הסכימו מספק השירות והמזמין בהסכם זה בגין מתן שירותיו למזמין ע"פ ההסכם, נקבעה בהתחשב בעובדה שהינו מספק השירות, ואיננו בגדר "עובד" לכל דבר ועניין ולצורך כל דין, ושלא תהינה למזמין כל עלויות נוספות בגין העסקתו ו/או סיום העסקתו, לרבות תנאים סוציאליים למיניהם (ובכללם חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי ביטוח לאומי, תגמולים, פיצויי פיטורים, בטוח פנסיה, נסיעות, החזר הוצאות רכב, כלכלה וכיו"ב), כך שהתמורה הקבלנית המוסכמת, כאמור בהסכם זה, הנה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה למזמין בגין כל הקשור בקבלת כל השירותים ממנו, כעצמאי או כשכיר.
   5.11. לפיכך, אם ייקבע, ע"י בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין על פי פניית מספק השירות עצמו ובין עפ"י פניית כל גורם אחר כלשהו, כי הוא הגיש שירותיו למזמין כ"עובד" לאחר חתימת הסכם זה, למרות האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתם המפורשת המודעת ההפוכה של הצדדים, וכי לכן מגיעים לו תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהם - כי אז מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לו כ"עובד", ואשר ישמש כבסיס לחישוב זכויותיו כ"עובד" – הינו כדלקמן:

   שכר בסיס: מספק השירות מצהיר כי ידוע לו היה "עובד" של המזמין כי אז היה זכאי לשכר בסיס, לפי שער המינימום השעתי הרלוונטי לתקופת ההעסקה ולפי היקף משרה של עד 186 שעות. עבודה בלבד כפי שהיה מוכח מדו"חות הנוכחות של המזמין (להלן: "השכר המוסכם כעובד")

   5.12. מספק השירות מצהיר, כי תנאי ההסכם בהירים לו וכי הוא מכיר את כל הנתונים והדרישות ובחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע עבודתו, והינו מוותר בזאת על כל דרישה לתוספת תמורה ו/או שכר להסכם ולכל דרישה אחרת המבוססת על אי הכרתו של תנאי כלשהו של הסכם זה ו/או של נתון כלשהו בקשר לביצוע השירותים.

   5.13 מספק השירות מצהיר כי הינו עובד עצמאי המספק את שירותיו למקבל השירותים בתמורה לחשבוניות / קבלה, וכי אם יגיש תביעה לבית הדין בטענה שהינו עובד שכיר, יהיה עליו לפצות את מקבל השירותים בפיצוי מוסכם בשווי 30,000 ₪.

  6. שמירת סודיות
   6.1. צד ב' מתחייב לשמור על סודיות תכני הפעילות בסדנאות והתוכניות המועברות ע"י סטוריפילמינג בע"מ ושנמסרו לצד ב' במסגרת עבודתו. צד ב' מספק על עצמו כי אין להעביר, להעתיק, לשכתב, לשכלל את הרעיונות, המערכים והשיעורים לכל גוף אחר.
   6.2. צד ב' מתחייב לסודיות מוחלטת לגבי התכנים,התהליכים והסרטים של משתתפי הפעילויות ומתחייב שלא להעביר מידע תוכני ו/או תהליכי מהקבוצות החוצה וכן גם בין הקבוצות עצמן לרבות הצגת סרטים שלא במסגרת הקבוצה שיצרה אותם ולרבות הצגתם ברשת האינטרנט או לכל גורם שאינו הקבוצה שיצרה את הסרטים.
  7. הוראות כלליות
   7.1. בחתימה על מסמך זה מתחייב צד ב' כי אין בעברו שום עבר פלילי לרבות תיקים פלילים, הרשעות ו/או שאין מתקיימת נגדו חקירה בנוגע לעברות פליליות מכל סוג שהוא.
   7.2. צד א' מתחייב להעביר לצד ב' תשלום עבור עבודתו כנגד מסירת קבלה/חשבונית מס או אישור שכר אומנים שימסור צד ב' עבור סטוריפילמינג בע״מ.
   7.3. בין צד ב' ולבין צד א' אינם מתקיימים יחסי עובד מעביד אלה צד א' הינו מספק השירות וצד ב' נותן השירות.
   7.4. בסיום עבודתו של צד ב' הרי צד ב' מתחייב לסודיות והינו מצהיר כי בחתימה על הסכם זה מתחייב שלא לעבוד בעבודה זהה במקומות העבודה שבהם עבד במסגרת סטוריפילמינג בע״מ במשך שנה מיום סיום עבודתו.
   7.5. צד ב' מתחייב שלא לעזוב את עבודתו לפני סגירת הקבוצות שבהנחייתו.
   7.6. צד ב' מתחייב לחתום על כתב ויתור על סודיות של מרשם פלילי על מנת לוודא העדר הרשעות פליליות ביחס לקטינים וזאת מחמת העובדה שמתן השירות הינו, בין היתר, לבני נוער ו/או לילדים.
   7.7. כל שינוי בהוראות חוזה זה לא יהיה תוקף אלא אם יעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
   7.8. חוזה זה מבטל כל חוזה ו/או הסדר אחר בין הצדדים שנעשה טרם חתימתו.
   7.9. מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה יהיה בבית המשפט או בבית הדין המוסמך מבחינת העניין האזור שיפוט תל אביב.
   7.10. לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על-פי חוזה זה ו/או מכוח הדין, במקרה מסוים או במספר מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן.

  ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד כמפורט במבוא לחוזה זה:

  אימייל

  פרטי חשבון בנק צד ב' אליו יועבר התשלום

  שם בעל החשבון

  שם הבנק

  מספר סניף

  מספר חשבון

  תאריך לידה

  חתימה