Home / glossary / תפקיד המבקר הפנימי באשכול חברות

תפקיד המבקר הפנימי באשכול חברות

מבקר פנימי באשכול חברות נדרש לבחון את אופן ההתייחסות למכלול הקבוצה. ההרצאה תעמוד על ההיבטים המשפטיים הנוגעים לאשכול חברות ותנסה להתמודד עם סוגיה שטרם נבחנה בספרות ובפסיקה.
ראשי פרקים להרצאה:
1. המודל לאחריות קונצרנית בחוק החברות.
2. אחריות נושא משרה בחברה-אֵם לחברת מוחזקת.
3. המבקר הפנימי ככלי בידי הדירקטוריון.
4. אחריות המבקר הפנימי כנגזרת מאחריות הדירקטוריון.
5. המבקר הפנימי למול המבקר החיצוני.
6. היבטים הנוגעים לבנקים וחברות ביטוח.