Home / glossary / סקר הזדמנויות

סקר הזדמנויות

מבקרים פנימיים נדרשים לבדוק את אופן התנהלות הארגון גם מהיבטי יעילות ואפקטיביות. סקר הזדמנויות הוא כלי ניהולי שסייע לזהות נושאים לטיפול בהיבטים אלה – באופן שיטתי.
ראשי פרקים להרצאה:

1. הדגמת "החתיכה החסרה" בסקר הסיכונים.

2. סקר הזדמנויות, והקשר לתהליך הביקורת.

3. דוגמאות לנושאים ולתועלות.

4. עקרונות מתודולוגיים.

5. מטעם ההנהלה או מטעם המבקר הפנימי – מה עדיף?