Home / glossary / ביקורת פנימית בעידן של שיבושים

ביקורת פנימית בעידן של שיבושים

1. אתגרי הביקורת הפנימית בעולם של שיבושים.
2. המענה לאתגרי הביקורת: לאן העולם הולך?
3. המבקר העתידי ככלי להתמודדות עם עולם של שיבושים.
4. קווי פתרון – דוגמאות ממענה הביקורת הפנימית להתמודדות עם משבר הקורונה.