Home / glossary / מהפכת הבטיחות השקטה

מהפכת הבטיחות השקטה

הבטיחות במדינה עוברת בחמש שנים האחרונות מהפכה הן בהיבטי החקיקה והן בהיבטי האכיפה והתודעה הציבורית.
למהפכה זאת השלכות כבדות על התאגיד ולמנהליו וראוי כי תוגבר הביקורת הפנימית בנושא.
ראשי פרקים להרצאה:

1. מצב הבטיחות והגהות במדינת ישראל.

2. אחריות של מנהלים (ובכללם מבקרים פנימיים) ותאגידים ע''פ דין.

3. השינויים בתחום הבטיחות: העברת האכיפה ללהב 433, תודעה ציבורית ועד.

4. מדיניות העמדה לדין של פרקליט המדינה לנושאי משרה.

5. דוגמאות לממצאים בביקורות בתחום הבטיחות וחשיבותם לארגון.

6. טיפים למימוש ע''י מבקרים פנימיים.