Home / glossary / יישום חוק ותקנות הגנת הפרטיות

יישום חוק ותקנות הגנת הפרטיות

כיום אנחנו, כאזרחים במדינה, מוסרים באופן יומיומי מידע פרטי רב ערך אודותינו לגופים רבים, לא תמיד בידיעתנו ו/או הסכמתנו המפורשת. גם בארגון בו כל אחד מאיתנו עובד, נצבר מידע כאמור, אשר מאוחסן ומעובד במאגרי המידע של מערכות המחשב של הארגון. במסגרת ההרצאה נתאר את המצב החוקי בישראל בנושא הגנת הפרטיות, ואת הפעולות שעל כל ארגון לנקוט כדי לוודא שהוא מספק הגנה כנגד דליפת מידע זה, כנדרש בחוק. משתתפי ההרצאה יצאו עם כלים יישומיים לבדיקת מצב הארגון בו הם נמצאים.
ראשי פרקים להרצאה:

1. רקע קצר.

2. דוגמה לשגרת יום טיפוסי, אשר במהלכו נצבר מידע אודותינו.

3. דרישות החוק והתקנות.

4. סוגיות נבחרות על סמך ניסיון נצבר.

5. ארגז כלים עבור המבקר הפנימי לבחינת מצב הארגון.