Home / glossary / חוק חדלות פרעון

חוק חדלות פרעון

החידושים בחוק החדש של חדלות פרעון ושיקום כלכלי, הרלבנטיים לנושאי ניהול הסיכונים, חשיפות נושאי משרה בתאגיד ועוד. התמודדות עם סביבת חדלות הפרעון בימי הקורונה, ההצעה לתזכיר ייחודי לתקופת הקורונה, ותאור מחקר חדש על סיכויי הבראה של תאגידים.
ראשי פרקים להרצאה:

1. חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי- הגדרת חדלות פרעון והחידושים המרכזיים בחוק

2. כיצד נזהה שה"פרח מתחיל לנבול"?

3. השפעת המשבר הכלכלי בעקבות מגפת הקורונה על התמודדות תאגידים על פי החוק החדש.

4. תזכיר חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי – ונסיון לבצע שינויים בחוק החדש לאור משבר הקורונה – בעד ונגד.

5. מחקר חדש אמפירי- סיכויי הבראה של תאגידים למול פירוק.