Home / glossary / התכנית הרב שנתית

התכנית הרב שנתית בעידן של שינויים מהירים

משבר הקורונה המחיש את המהירות בהם חלים שינויים בסביבת הפעילות. שינויים אלו מחייבים עדכון של תכנית העבודה של הביקורת הפנימית, תוך התאמתה לשינויים אלו מחד ושמירה על כיסוי המרחב המלא של מיפוי הסיכונים מאידך. בהרצאה זו יוצגו מודלים שונים להתמודדות עם מציאות זו.

ראשי פרקים להרצאה:

1. רקע והגברה של קצב ועוצמת השינויים.

2. המשמעויות של שינויים אלו על תכנון עבודת הביקורת הפנימית.

3. החולשות של המודלים הקיימים.

4. מודלים מעודכנים להתמודדות עם המציאות החדשה.