Home / glossary / המבקר ברשות המקומית ואי תלותו

המבקר ברשות המקומית ואי תלותו

הבנה של היבטים פחות מדוברים בעבודת מבקר העירייה דרך הסתכלות מן המועצה. מהו תפקיד חברי/ות המועצה באופוזיציה/קואליציה, מה הציפייה ומה הפרשנות כיום.

ראשי פרקים להרצאה:

1. מועצת הרשות, חברי/רות מועצה.

2. ציפיות ותפקידן.

3. איך נראה המבקר בעיני חברי מועצות?

4. מה רצוי? מה מצוי?

5. מה יהיה?