Home / glossary / ביקורת פנימית בעולם הנדל

ביקורת פנימית בעולם הנדל""ן

לאיזה כיוון הרגולציה הולכת בנושא ועל מה יש לשים דגש כאשר מבצעים ביקורת בחברות העוסקות ביזמות / רכש נדל""ן.

ראשי פרקים להרצאה:

1. רגולציה – מה קיים ומה עתיד לבוא.

2. ניהול סיכונים בפעילות נדל""ן בראי – אי עמידה בחוק ואכיפה.

3. מכירה ורכש דירות ומשרדים – דגשים לביקורת.

4. הסכמים בעולם הנדל""ן והסיכונים הרלוונטיים.

5. מערך היחסים בין רוכש ליזמי נדל""ן.