Home / glossary / ביקורת פנימית תחת מגזר בקריסה

ביקורת פנימית תחת מגזר בקריסה

המלכ''רים הם ארגונים ייחודיים הדורשים תשומת לב מיוחדת והתייחסות שונה שלנו כמבקרים פנימיים.
ייחודיות זו מתגברת נוכח נגיף COVID-19 והמציאות החדשה שהוא יצר בקרב ארגונים אלו.
במסגרת ההרצאה נסקור את הייחודיות הזו ואת הסיכונים העיקריים להם ארגונים אלה חשופים עקב המשבר, ונציג דגשים בביקורת בגופים מסוג זה בעת הקרובה ובבניית תכנית רב-שנתית מושכלת עבורם.
ראשי פרקים להרצאה:

1. ייחודיות הביקורת הפנימית במלכ"רים בעידן COVID-19.

2. סקירה של הסיכונים הנפוצים במלכ"רים נוכח המשבר.

3. מענה אפשרי של המבקר הפנימי לאותם סיכונים במסגרת תכנית עבודה שנתית ורב-שנתית.