Home / glossary / אתגרי הביקורת הפנימית בעידן הקורונה

אתגרי הביקורת הפנימית בעידן הקורונה

בעת הנוכחית ובעידן של חוסר וודאות, ארגונים ניצבים בפני אתגרים משמעותיים אליהם הם צריכים להגיב במהירות.
בעקבות זאת, גם תפקיד המבקר הפנימי משתנה וחווה טלטלות והוא נאלץ להתאים את עצמו ואת עבודת הביקורת הקלאסית לשינויים התדירים.
ההרצאה תעסוק בהרחבת סל הכלים בשימוש המבקר הפנימי בחברות והצגת השימושים בכלים מתקדמים לייעול ושיפור תהליך עבודת המבקר בייחוד בעת המשבר ( Coronavirus COVID-19), לרבות התייחסות לנעשה בעולם.
ראשי פרקים להרצאה:

1. אתגרי הביקורת הפנימית בעידן הקורונה.

2. התאמת תפקיד המבקר הפנימי לשינויים שחלו בסביבה העסקית ובתרבות הארגונית עקב משבר הקורונה.

3. רלבנטיות ואפקטיביות הביקורת הפנימית בעידן הנוכחי.

4. תחומי מיקוד מרכזיים עבור הערכת הסיכונים כתגובה למשבר.

5. שיטות לביצוע ביקורת פנימית יעילה בעת משבר ובתנאים של חוסר וודאות.