Home / glossary / איפה הייתם ב-1981?

איפה הייתם ב-1981?

ארגונים קובעים תוכניות ציות פנימיות על מנת לצמצם את הסיכון שעובדים יפעלו בניגוד לחוקים ולנהלים. תוכניות הציות נקבעות לפי הצרכים הארגוניים ונבחנות במסגרת פעילות אכיפה ובקרה.
מאחר שלא קיימת מתודולוגיה לבחינת האפקטיביות של תוכנית הציות, לרוב ארגונים מתאימים את תוכנית הציות בהתאם לכשלים.
ההרצאה תעסוק במודלים אקדמיים, המבוססים על מחקרים שנערכו בחברות, כיצד ניתן להעריך האם תוכנית הציות אפקטיבית.
ראשי פרקים להרצאה:

1. מבנה קלאסי של תוכנית ציות.

2. מדוע לעיתים מודל הבקרות הארגוני אינו אפקטיבי.

3. כיצד ניתן להגביר את רמת הציות הארגוני באופן יעיל?