בין:

  סטורי פילמינג בע"מ

  ח.פ. 515958643

  (להלן: "נותן השרות")מצד אחד

  הזמנת שרותי הנחייה בסטוריפילמינג

  שנערך ונחתם

  לבין:

  ת.ז /ח.פ /ע.מ

  (להלן: "המזמין") מצד שני

  הואיל:

  וצד א' מפעיל פרויקט ו/או תכנית לסטוריפילמינג העוסקת בתחומי העצמה, חינוך וקהילה באמצעות יצירת סרטים;

  והואיל:

  וצד ב' מעוניין לרכוש שרותים אלה;

  והואיל:

  והצדדים החליטו להעלות על הכתב את מכלול הזכויות ו/או החובות שלהם במסגרת הסכם זה;

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  1. מבוא
   1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
   1.2. כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן למטרות נוחות, ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות.
  2. מהות השרותים
   2.1.הצדדים מתקשרים לצורך הפעלת תכנית מספר 3325 במאגר התכניות של משרד החינוך על פי מסגרת השעות הבאה:
   .
   2.2. צד ב׳ מעוניין לרכוש את המתווה הבא של התכנית - על פי התמחיר המצויין (כל המחירים כוללים מע״מ):

   2.3.המזמין מתחייב לשתף פעולה ולתת לנותן השירות את כל הכלים לביצוע הפעילות על פי הסכם זה:להעביר את רשימת הלוגואים לתכנית עד שבוע לאחר תחילת הפעילות, לצוות איש צוות מטעם המזמין שמכיר את המשתתפים ומלווה את התכנית לכל אורכה כולל בזמן המפגשים עצמם ובפגישות הכנה של 15 דקות לקראת כל מפגש, להקצות לכל תכנית כיתה שקטה עם 15 כסאות, ברקו ורמקולים או טלוויזיה ולשתף פעולה בתיאומים שסביב אירוע ההקרנה.
   2.4. פרטי הקשר שממנה המזמין לקבוצה
   שם פרטי
   שם משפחה
   מספר טלפון
   מייל

  3. התמורה
   3.1. 158086211 התשלום יועבר ל״סטוריפילמינג בע״מ״ (נותן השרות) בבנק דיסקונט, סניף כיכר המדינה 152, חשבון מספר.
   3.2. מקדמה של 20% תועבר שבוע לפני תחילת התכנית.
   3.3. התשלום השני בגובה של - 30% יועברו לנותן השרות לא יאוחר מ-14 יום לאחר שחצי משעות ההנחייה מומשו.
   3.4. התשלום האחרון בגובה של - 50% מהתשלום יועבר לנותן השרות לא יאוחר 14 ימים לאחר אירוע ההקרנה של התכנית.
   3.5. נותן השירות מתחייב לספק חשבונית עסקה 14 יום לפני העברת הכספים על ידי המזמין.
   3.6. נותן השירות מתחייב לספק חשבונית מס וקבלה עד 14 יום לאחר קבלת הכסף על ידי המזמין.

  4. שמירת סודיות
   4.1. המזמין מתחייב לשמור על סודיות בכל הקשור לתכני התוכנית לקולנוע מסייע.
   4.2 הצדדים מתחייבת לשמור על סודיות בכל הקשור לתהליכים אישיים שעוברים המשתתפים בתוכנית ולשומרם במסגרת הטיפולית והחינוכית בלבד.
   4.3 המזמין מתחייב שלא להקרין את סרטי התוצר של המשתתפים מחוץ לכותלי ביה"ס ללא קבלת הסכמה בכתב של הורי המשתתפים עפ"י חוק הילדים והנוער.

  5. ביטול החוזה
   5.1. שום הוראה מהוראות החוזה לא תפורש כגורעת מזכויות מי מהצדדים לחוזה על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970.
   5.2. המזמין ונותן השירות רשאים לבטל את התקשרות זו בכל עת בשני שבועות העבודה הראשונים. במקרה זה ישלם המזמין בעבור כל מפגש שהתבצע עד לנקודת סיום ההתקשרות.
   5.3. המזמין רשאי לסיים את התקשרות זו במהלך תקופת הפעילות בהודעה מראש של 30 יום בכתב לידי סטוריפילמינג בע״מ (נותן השרות) בכתובת: השקד 15, שדרות , מיקוד 8703143
   5.4. במקרה של סיום ההתקשרות לפני תום התוכנית יחזיר נותן השרות את סכום ההפרש היחסי לידי המזמין תוך ניכוי של 10% מההפרש.
  6. התקשרות ישירה עם מנחי התוכנית
   המזמין מתחייב שלא להתקשר בקשרי עבודה ישירים עם מנחי המזמין בתחומי העיסוק של נותן השירות לכל הפחות שנתיים מסיום עבודתו במסגרת התוכנית הפועלת במוסד המזמין.
  7. שונות
   7.1 לא יהיה כל תוקף לכל שנוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות חוזה זה אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי מרשי החתימה כדין של שני הצדדים לחוזה.
   7.2 תובענות הכרוכות בחוזה זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות עניינית.
   7.3 שכתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הן כמפורט במבוא, וכל הודעה שתשלח מצד למשנו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנו על שינוי בה, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר, ובמקרה של מסירה ביד בעת המסירה.

  ולראיה בא המזמין על החתום:

  תאריך לידה

  אימייל

  חתימה